ОШ ''Олга Петров'' Падинска Скела
„БИЋЕМО ЉУДИ МЛАДИ, ШТО ШКОЛА ТРАЖИ ОД НАС, ПО ПРАВДИ СВАКИ ДА РАДИ, НА ПОНОС ЊОЈ И НА ЧАСТ“

Савет родитеља

Savetrod

Школа има Савет родитеља као саветодавно тело. На седницама Савета износе се предлози за побољшање функционисања школе. Родитељи имају могућност да дају своје предлоге и мишљења и да активно учествују у животу и раду школе. Активности Савета родитеља школе показују да овај вид организовања ђачких родитеља може имати веома значајну улогу за укупну активност школе, посебно на плану постизања бољег успеха и веће дисциплине ученика, као и на плану боље опремљености,  правилног и објективног тумачења рада школе, њених свакодневних проблема, реализације образовно-васпитног рада и пружања помоћи у реализацији свих значајних питања из програма рада школе.

55229h02

Савет родитеља:

- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља
- даје сагласност на програм и организовање екскурзија
- предлаже мере за осигурање квалитета унапређење образовно васпитног рада
- учествује у поступку предлагања изборних предмета
- учествује у поступку предлагања избора уџбеника
- раматра наменско коришћење средстава од донација и од проширене делатности установе
- учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика
- предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе
- разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана ; Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
- разматра и прати услове за рад установе
- разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика
Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере.